Ikäjohtaminen on prosessi, joka koskettaa organisaation kaikkia työntekijöitä. Johtaja johtaa ihmisiä. Hänen työnsä perustuu yhteistyöhön ja tiimityöhön. Kun monta eri sukupolvea työskentelee yhdessä, vaaditaan johtajalta ja esimieheltä ikäherkkyyttä ja ikäasenteista vapaata johtamista. Jotta johtajuus kehittyisi, myös johtajan on uudistuttava ja muututtava.

Tieto ikääntymisestä ja osaamisesta on lisääntynyt paljon viime vuosikymmeninä. Silti ikääntyviin työntekijöihin suhtaudutaan edelleen ristiriitaisesti. Hyvän johtajan yhdeksi tunnusmerkiksi luetaankin se, että hän tunnistaa tilanteen ja tarvittaessa haastaa ihmisiä muuttumaan. Tämä vaatii esimiehen läsnäoloa ja työn käytäntöjen tuntemusta. Kummatkin ovat työhyvinvointia tukevia ja voivat edistää tuottavuutta työssä.

Eri-ikäisten työyhteisö

Hyvässä (ikä)johtamisessa työntekijöiden yksilölliset erot ja tarpeet on huomioitu ja yksilö nähdään nimenomaan yrityksen voimavarana. Esimiesten on siksi tärkeää ymmärtää työntekijän ikään liittyvät tekijät ja niiden vaikutus työsuoritukseen ja työuraan. Merkityksellisintä on se, miten työntekijä selviytyy työstään, ei ikä. Ikääntyneen työntekijän sijaan pitäisikin puhua kokeneesta työntekijästä.

Alaisten oikeudenmukainen kohtelu vahvistaa sitoutumista muutoksiin ja edistää ryhmään kuulumisen tunnetta. Isojen muutosten keskellä konkarit kaipaavat lämmintä ja läsnäolevaa johtajaa. Suoran ohjauksen sijaan pitäisi kuitenkin jäädä tilaa myös konkarin omalle oivaltamiselle. Yli 50-vuotiaiden keskuudessa esimiehen osoittama arvostus työntekijöitä kohtaan koetaan erityisen tärkeäksi. Yleensäkin työntekijät kokevat arvostusta mm. silloin, kun heidät otetaan mukaan päätöksentekoon, he saavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä esimiehensä kanssa ja pystyvät näin vaikuttamaan omaan työhönsä.

Vuorovaikutuksen tärkeys

Esimiehen aito kiinnostus työntekijän elämäntilanteeseen on yleisestikin tärkeää. Muutos- ja ihmiskeskeisen johtamisen tärkempiä piirteitä on työntekijöiden arvostava kuuntelu. Esimiehellä pitää olla aikaa vuorovaikutukselle, taitoa ja tahtoa kuunnella alaisiaan. Työpaikan arvot näkyvät nimenomaan  johtoportaan käytöksenä ja puheina. Kuuntelun lisäksi esimieheltä vaaditaan hyvää tunneälyä ja herkkyyttä tunnistaa työntekijöiden motiiveja ja tunteita. Alaisten tunteminen muutenkin kuin vain työnkuvan perusteella antaa esimiehelle paremman lähtökohdan johtaa työntekijöitä. Silloin tuen tarpeenkin tunnistaa helpommin. Esimiehen tuen puute on selvästikin yhteydessä työkyvyn heikkenemiseen ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen.

Urasuunnitelma kehityskeskusteluun

Mitä vanhemmaksi työntekijä tulee, sen tärkeämmäksi tekijäksi työn tarkoitus ja merkitys hänen elämässään nousee. Eläkkeelle siirtymistä pohtiessaan työntekijä pysähtyy omien arvojensa äärelle. Tällöin puntarin toisella puolella painavat henkilökohtaiset tekijät (oma terveys, työmotivaatio ja taloudellinen tilanne) ja toisella työpaikan tekijät (työnantajalta saatu tunnustus, esimiehen johtamistaidot sekä työilmapiiri). Jatkoa ajatellen työn merkityksen pohdinta auttaa sitoutumisessa ja työmotivaatiossa. Työssä jatkamisen mahdollisuus olisikin hyvä ottaa puheeksi esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Niissä tulevaisuuden kannalta tärkeiden asioiden tunnistaminen jää usein liian vähälle huomiolle. Arvopohdinnan ja urasuunnittelun merkitys kasvaa etenkin ennen vanhuuseläkeikää.

Ikäjohtamisen keinoja hyödyntämällä esimiehelle tarjoutuu tärkeä rooli konkareiden työurien tukemisessa. Urasuunnitelman tarkoituksena on antaa konkreettisia työkaluja työurien jatkamiseen ja kehittämiseen. Uralla etenemisen sijaan se voi tarkoittaa tehtäväkentän laajentamista. Työurien viimeisten vuosien suunnittelussa voi käyttää apuna esimerkiksi Työterveyslaitoksen työkaarimallia, joka on tarkoitettu 58 vuotta täyttäneiden konkareiden tukemiseen työssä. Työuran jatkamisen kannalta työajan joustoilla ja työmäärällä elämäntilanteen mukaan on suuri vaikutus. Niinpä työuran loppupuolella olisikin hyödyllistä keskittyä niihin työtehtäviin, joista konkari saa voimavaroja ja karsia kuluttavia työtehtäviä.

Työn iloa ja innovatiivisuutta!

Lähde: Opinnäytetyö ”Ikäjohtamisen vaikutus työuran jatkamiseen” Suvi Tuhkanen, Haaga-Helia: https://www.theseus.fi/handle/10024/352801 

Nextmile tarjoaa tukea lähestyvään elämänmuutokseen konkareille ja heidän esihenkilöilleen: KLIKKAA TÄSTÄ.