Miten työyhteisössä suhtaudutaan porukan pitkän linjan puurtajiin? Nähdäänkö työelämän konkarit hiljaisen tiedon aarreaittoina tai tipautetaanko tahattomasti tiimistä? Yhtenä osana Nextmilen tekemää Konkari 2020 -tutkimusta selvitettiin konkareihin suhtautumista ja heidän saamaansa arvostusta työssään.

Konkari 2020 -tutkimukseen osallistui lähes 6 000 20–80-vuotiasta vastaajaa, ja tutkimuksessa kerättiin työelämässä olevien näkemyksiä työssäkäyntiin ennen eläkeikää ja eläkkeelle jäännin jälkeen. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että suurin osa eli jopa 95 % vastaajista ajattelee yli 60-vuotiailla olevan hyödyllistä osaamista ja kokemusta. Tämä osoittaa sen, että eläkeikää lähestyviä työntekijöitä arvostetaan.

Arvostus näkyy avunpyyntöinä

Arvostus näkyy tutkimustulosten mukaan neuvojen kysymisenä sekä työyhteisön tarjoamissa joustoissa. Arvostusta osoitetaan myös tarjoamalla työtä eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Jopa 78 % vastaajista kokee, että yli 60-vuotiaat voivat auttaa ja opastaa muita, ja 66 %:n mielestä konkarit ymmärtävät hyvin asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmaa. Tällä on merkitystä erityisesti myynnin ja markkinoinnin kohdistamisessa sekä palvelujen kehittämisessä. Syvällinen asiakasymmärrys syntyy työvuosien myötä, ja tätä myös onneksi osataan arvostaa.

Konkari 2020 -tutkimuksessa vastaajat olivat vahvasti sitä mieltä, että työntekijöitä arvostetaan osaamisen ja ammattitaidon perusteella, eikä iällä ole merkitystä. Tällaisissa työyhteisöissä ilmapiiri on tasavertainen, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Arvostuksen puute syö motivaatiota

Toisaalta vastaajat kokivat myös arvostuksen puuttumista, mikä näkyi työtoverien ja esimiehen käytöksessä vähättelynä, työmahdollisuuksien vähentymisenä sekä aliarviointina. Koettiin myös, että henkilökohtaiseen työssä kehittymiseen ja jaksamiseen ei enää panosteta, jos työura on lähestymässä loppuaan. Jotkut vastaajista mainitsivat vastauksissaan jopa kiusaamisen.

Ihmisen käyttäytymistä ohjaavat erilaiset tarpeet. Tarveteorioita on useita, mutta kaikissa teorioissa nousee yhtenä osana arvostuksen tarve ja tarve tulla hyväksytyksi. Kun työntekijä saa osakseen tunnustusta osaamisestaan, se motivoi hyviin suorituksiin ja sitouttaa yhteisöön. Iästä riippumatta kaikki kaipaavat osakseen arvostusta ja haluavat tuntea kuuluvansa joukkoon.

Konkari on voimavara

Tutkimuksen perusteella moni työyhteisö osoittaa arvostusta konkareilleen. Toisaalta vastauksissa kerrottiin myös arvostuksen puutteesta. Esimiesten ja yritysjohdon onkin hyvä tarkastella kriittisesti työyhteisön toimintatapoja. Eläkeikää lähestyvien työntekijöiden vankka kokemus ja laaja asiakasymmärrys kannattaa valjastaa hyötykäyttöön. Konkari on yritykselle hyödyllinen voimavara, ei taakka.

Jos olet kiinnostunut Konkari2020-tutkimuksen tuloksista tai Nextmilen palveluista työuran loppuvaiheeseen, ole yhteydessä Anttiin: antti@nextmile.fi