Eläkeiän lähestyessä moni saattaa pohtia työnsä jatkamista ainakin jossain muodossa. Kaikki eivät kuitenkaan päädy tekemään työtä kokeneen konkarin roolissa. Mitkä tekijät ajavat ihmisen eläkkeelle? Konkari 2020 -tutkimuksessa selvitettiin töissä pysymisen vetovoimatekijöitä ja syitä eläköitymiseen.

Nextmilen tekemässä Konkari 2020 -tutkimuksessa selvisi, että jopa 40 % yli 55-vuotiaista vastaajista olisi kiinnostunut tekemään töitä eläkeiässä tai mahdollisimman pitkään. Kiinnostusta työntekoon siis on myös eläkeiän jälkeen, mutta onko tämä asia tiedossa yrityksissä.

Työnteko kiinnostaa ja palkitsee

Syinä siihen, miksi työnteko eläkeikäisenä kiinnostaa, mainittiin muun muassa taloudelliset syyt sekä työn kiinnostavuus, työyhteisön merkitys ja mielenvirkeyden ylläpitäminen. Suomeksi sanottuna moni hakee konkarina vaihtelua ja haasteita arkeen sekä ehkä tietynlaista turvallisuudentunnetta elämäänsä.

Tutkimukseen osallistuneet työssään jatkavat konkarit kertoivat yksinkertaisesti pitävänsä työstään. Vastauksista kävi myös ilmi vastaajien tarve olla hyödyksi ja avuksi. Kokeneen konkarin roolissa on sekä ottajan että antajan roolissa. Kokemuksesta ja hiljaisesta tiedosta hyötyy koko työyhteisö, ja toisaalta konkari kokee ylpeyttä itsestään voidessaan toimia mentorin tai mestarin roolissa.

Eläkeikäisen työnteon esteet voidaan poistaa

Merkittävin este työnteon jatkamiselle on terveydentila. Tutkimuksen vastaajista 46 % ilmoitti työnteon esteeksi terveydelliset syyt. Terveenä eläkkeelle jääminen on monen haave, ja toisaalta myös työn tekeminen eläkkeellä olisi terveenä mahdollista. Kaikkien työikäisten terveydentilaan, työn kuormittavuuteen ja elämäntapoihin tulisikin kiinnittää erityistä huomiota työyhteisöissä. Terveyttä edistävä työkulttuuri yrityksessä tukee yhteiskunnan yksilöihin kohdistamaa terveystyötä.

Mielenkiintoisena tuloksena Konkari 2020 -tutkimuksessa nousi esiin se seikka, että jopa 34 % vastaajista ilmoitti eläkeiässä tehtävän työnteon esteeksi töiden puuttumisen. Jos töitä ei tarjota työstä innostuneelle konkarille, hän kohdistaa osaamisensa ja energiansa muuhun. Häviäjän roolissa on silloin yritys, joka olisi voinut hyötyä kokeneen tekijän tiedoista ja taidoista.

Tutkittu tieto yritysten käyttöön

Tutkittu tieto eläkkeelle jäämisen syistä sekä töissä pysymisen perusteluista on arvokasta niille yrityksille, joissa asiantuntijoiden pitkällä kokemuksella voidaan vahvistaa liiketoimintaa. Tutkimustulokset antavat ennen kaikkea suuntaviivoja siihen, minkälaisia työn tekemisen käytäntöjä kannattaisi luoda, jotta saataisiin valjastettua konkarien osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Eläkkeellä työntekemisen mahdollistamiseksi olemme luoneet Nextmile.Work-palvelun. Palvelun avulla työnantajat voivat löytää kokeneita ammattilaisia avuksi liiketoimintansa kehittämiseen projektiluonteisesti tai pysyvämmin. Nextmile.Work -konkarit voivat jakaa kokemuksiaan sekä tulla tekijöiksi. Konkareille palvelu tarjoaa myös tietoa työskentelystä erityyppisissä elämäntilanteissa.